Oleg Strashnov'Crane Ship' Oleg Strashnov in the Cromarty Firth 03 January 2018.

No comments: